Logoped

Logoped på Gripsholmsskolan

OBS Linda är föräldraledig till och med november 2020.
Logoped Linda Sundell jobbar med stödinsatser i form av språkstimulans samt tal- och språkträning. 
De individuella insatserna berör i första hand fonologiska och språkliga svårigheter, speciellt i de fall där det kan komma att påverka läs- och skrivinlärningen. 
Logopeden kan hjälpa elever som har svårigheter med något av följande:
– Artikulation och fonologiska svårigheter
– Språkförståelse – t.ex. svårt att förstå ord och begrepp samt följa instruktioner.
– Ordförråd: t.ex. ordfinnandesvårigheter, bristande ordförråd (både aktivt och passivt).
– Berättande: svårigheter med att berätta sammanhängande och begripligt.
– Grammatik: t.ex. bygga meningar, ordföljd, böjningar.
– Pragmatik: svårigheter med samtalsregler.

Logopeden konsulteras vid misstänkta läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) och vid behov skrivs remiss för utredning vid en extern logopedbyrå. 
Utöver detta har logopeden i uppdrag att stödja skolans pedagoger genom konsultation och handledning i ärenden kring tal, språk, läs- och skrivsvårigheter och extra anpassningar. Logopeden erbjuder kompetensutveckling inom dessa områden i form av fortbildningsinsatser till skolans personal.
Logopeden har samma tystnadsplikt och följer samma sekretessregler som annan hälso- och sjukvårdspersonal samt övrig personal på skolan. Skriftligt samtycke krävs av vårdnadshavare innan logopediska insatser sätts in. Se blanketten ”Samtycke till logopedisk insatser på förskola/skola”.