Logoped

Logoped på Gripsholmsskolan

Gripsholmsskolans logoped Linda Sundell jobbar med stödinsatser i form av språkstimulans och träning. De individuella insatserna berör i första hand uttals- och artikulationssvårigheter, fonologi och språklig medvetenhet. Utöver detta kan logopeden,beroende på arbetsbelastning,  hjälpa elever som har svårigheter med något av följande:

– Språkförståelse – t.ex. svårt att följa instruktioner.

– Ordförråd: t.ex. ordfinnandesvårigheter, bristande ordförråd (både aktivt och passivt.

– Berättande: svårigheter med att berätta sammanhängande och begripligt.

– Grammatik: t.ex. bygga meningar, ordföljd, böjningar.

– Pragmatik: svårigheter med samtalsregler.
Dyslexiutredning utförs i regel av landstingets logopeder.

Utöver detta har logopeden i uppdrag att stödja skolans pedagoger genom konsultation och handledning i ärenden kring tal, språk, läs- och skrivsvårigheter och extra anpassningar. Logopeden erbjuder kompetensutveckling inom dessa områden i form av fortbildningsinsatser till skolans personal.

Logopeden har samma tystnadsplikt och följer samma sekretessregler som annan hälso- och sjukvårdspersonal samt övrig personal på skolan. Samtycke krävs av vårdnadshavare innan logopediska insatser sätts in.

Om ni har frågor eller vill konsultera logopeden kring enskilda elever nås hon lättast via mail: linda.sundell@gripsholmsskolan.se

Telefonnummer: 070-181 90 58