Rektor

 

Rektor Nina

Det har nu gått tio år sedan Gripsholmsskolan startade sin verksamhet år 2009. När jag blickar tillbaka på åren som gått kan jag konstatera att det bästa med Gripsholmsskolan är alla våra kära elever. Det är mycket givande att jobba med barn och unga och det bästa med mitt jobb som rektor är att kunna göra skillnad för varje enskild elev, att vara en vuxen att lita på och att finnas där för eleverna i vått och torrt. Barn och unga förstår sig på det här med kärlek och gränser; det är alltid lätt att ösa kärlek över någon – det blir strax svårare då gränser ska sättas. Denna balans mellan kärlek och gränser har barn och unga lätt att förstå. Det handlar först och främst om att bygga förtroenden och jag brukar säga att ett förtroende inte kan tvingas fram, det är något man måste förtjäna. Jag är mycket glad över att jag uppfattat det som att många elever genom åren känt förtroende för mig och det är den absolut största belöningen för mig – elevernas förtroende och tillit är kärnan i hela mitt uppdrag.
Jag vill här dela med mig av de visdomsord jag sänt med mig till avgående elever i åk 9 under de år då vi haft elever i åk 9 på Gripsholmsskolan:

 

År 2017
”Det finns mitt i skogen en oväntad glänta,
som bara kan hittas av den som gått vilse”
(Tomas Tranströmer)

År 2018
”And hey, if your wings are broken
Please take mine so yours can open too
Cause I’m gonna stand by you”
(Rachel Platten)

År 2019
”What are words if you really don´t mean them when you say them
What are words if they´re only for good times then that´s all

When it´s love yes you say them out loud these words
They never go away
They live on
Even when we´re gone”
(Chris Medina)

 

Vi på Gripsholmsskolan går ut med en garanti om att alla elever har rätt att gå ut med godkända betyg i alla ämnen då de lämnar skolan i åk 9. Allt annat är ett svek gentemot eleverna. Detta mål har genom åren uppfyllts i de allra flesta fall och i varje enskilt fall där vi inte lyckats med detta har jag och min personal rannsakat oss själva och ställt oss frågan om det fanns något mera vi kunde ha gjort eller om vi kunde ha gjort på något annat sätt för att nå målet.

På tal om personal och lärare kan jag – då jag blickar tillbaka på åren som gått – med lätthet konstatera att jag aldrig tidigare jobbat med så engagerade, energiska, ödmjuka, positiva och hårt arbetande lärare som de lärare vi har på vår skola. Som de sliter för våra elever dag ut och dag in. Det handlar inte bara om att planera och differentiera undervisningen så att elevernas intresse fångas och så att kunskapskraven uppnås, nej det handlar också väldigt mycket om att fostra och att vara en fin vuxen förebild för eleverna. Jag höjer på hatten för lärarnas hängivna engagemang dag ut och dag in – det är just detta som ger goda resultat. Lärarna och personalen är mina förlängda armar på skolan, jag kan som ledare ange tonen och ställa målen men det är lärarna och personalen som ska omsätta allt detta i praktiken och det är de som utgör skolans ryggrad. Lärarna ska all kärlek, tacksamhet och respekt för sina arbetsinsatser, så är det.

 

När jag blickar tillbaka och ser på föräldrarnas engagemang på vår skola genom åren som gått kan jag konstatera att vi har haft stöd av väldigt många föräldrar – och det tackar vi för – dock inte av alla. Det är en utmaning i dagens skola att vi förväntas – och är även skyldiga till – att sätta gränser för eleverna och att vi i vissa fall då vi gör det möts av ett ifrågasättande från föräldrahåll. Här handlar det om tillit från föräldrarnas håll så att de vågar lita på att vi gör de rätta bedömningarna även i de fall vi behöver tillrättavisa eleverna med skärpa. För mig som rektor är det väldigt enkelt var gränsen går för mitt ingripande; jag har stor förståelse för allmän busighet och yvighet men när någon är medvetet elak mot någon annan sätts foten ner skarpt och direkt. Som jag nämnde ovan förstår jag att föräldrarnas ifrågasättande – i de fall det händer – handlar om bristande tillit. Förtroenden ska förtjänas, de kan inte tvingas fram och i liknande fall är en fortsatt dialog en i regel framkomlig väg.

Vi har i många år haft ett välfungerande Föräldraråd på vår skola och jag vill tacka alla er som suttit med i Föräldrarådet genom åren för ett gott samarbete.

Jag vill också tacka Ulf och Cynthia Jonströmer – Gripsholmsskolans grundare, ägare och beskyddare – för ett gott samarbete; utan er skulle skolan inte finnas och ej heller växa och blomstra som den gör.

Nu går vi in i en ny tio-årsperiod då de sista skolbyggnaderna ska färdigställas, skolgården ska rustas upp och undervisningsmetoderna och pedagogiken ska finslipas ytterligare.

Vi fortsätter därmed arbetet med att göra Gripsholmsskolan till en riktigt bra skola, alltid med elevernas bästa för ögonen.

Gripsholmsskolan den 7 juli 2019

Nina Lidfors

Rektor

 

Jag heter Nina Lidfors och verkar som rektor för Gripsholmsskolan som startade sin verksamhet i Mariefred i augusti 2009. Jag är född och uppvuxen i Finland men mitt modersmål är svenska. 

Mitt liv innan Gripsholmsskolan

Jag har jobbat både som lärare och som skolledare i olika skolor i Finland allt sedan jag fick min lärarexamen vid Åbo Akademi. Innan jag tillträdde på Gripsholmsskolan verkade jag som rektor för åk F-6 i Vasa övningsskola med direkt anknytning till lärarutbildningen inom Åbo Akademi. I den skolan är det ett måste att tillämpa och utveckla olika undervisningsmetoder eftersom skolan ska fungera som en modellskola för de blivande lärarna i Svenskfinland.
Nämner här i korthet min utbildning och mina tidigare arbetserfarenheter:
  • studentexamen 1980
  • ped.mag examen 1984 (engelska och idrott som specialiseringsämnen)
  • skolledarexamen 1997 (tre-årig utbildning, Professional Development examen)
  • fortbildning för skolledare 2004
  • timlärare Vasa övningsskola 1984-86
  • klasslärare Molpe skola 1986-96 (varav en del av åren som rektor)
  • skoldirektör för två kommuner Malax-Korsnäs 1996-97 (13 låg- och mellanstadieskolor, ett högstadium och ett gymnasium)
  • lektor Vasa övningsskola 1997-09
  • rektor Vasa övningsskola 2004-09

Min syn på ledarskap

Jag är alltjämt mycket förväntansfull inför mina nya spännande arbetsuppgifter att göra Gripsholmsskolan till den bästa av alla skolor. Erbjudandet att få bygga upp en skola från grunden var för lockande för att låta passera. En sådan här chans får man bara en gång i livet. Jag har alltid resonerat som så, att om man som ledare får vara med och rekrytera lärare till sin skola och sedan tillsammans med personalen och föräldrarna utarbeta skolans värdegrund finns de bästa möjligheterna att nå de mål som skolan ställt. Är grunden trygg och stabil kan vi nå de riktigt höga höjderna.
Jag har under mina år som skolledare lärt mig att en positiv attityd är skolledarens främsta verktyg.”Det finns alltid tid, det finns alltid lösningar på alla problem – om du inte tror detta är sant ska du inte vara ledare”.
Genom åren har jag stått fast vid detta konstaterande. En ledares främsta verktyg är den attityd och inställning man väljer att ha. I sann Heartware-anda finns det inga problem, endast utmaningar.
Som ledare anser jag att personalen är min viktigaste resurs. Älska dem du har.
Ett gott samarbete är en förutsättning för att vi ska kunna nå våra mål. Jag kan inte ensam utveckla och föra Gripsholmsskolan framåt, det gör vi tillsammans.
Viktigt är också att vi har gemensamma överenskommelser – gärna få till antalet – men desto viktigare är att de efterföljs.
Olika åsikter är en självklarhet, det är bra med en öppen dialog i olika riktningar och det är inte farligt med konflikter. Vi ska ändå alltid komma ihåg att behandla varandra med respekt.
När jag ska fatta beslut i olika frågor brukar jag tänka på att använda mitt förnuft, lyssna till mitt hjärta och lita på mitt omdöme.

Min syn på lärarskap

Läraren ska behärska balansen mellan kärlek och struktur.Läraren som ledare ska i första hand förmedla kunskap och ha en personligt formulerad kunskapsteori. Läraren ska också vara engagerad, bry sig, vilja eleverna gott och vara någon att lita på där även det icke verbala bemötandet är viktigt.
Läraren ska både kunna känna och också förmedla glädje i anslutning till sitt uppdrag.
”Hälsa är att kunna älska, leka, arbeta och förvänta sig gott men också att kunna bearbeta och övervinna motgångar, smärta, sorg och besvikelser. Hälsa är ett slag överskott av kapacitet gentemot de vardagliga kraven.”

Min syn på samarbetet med hemmen

På samma sätt som jag vill jobba nära eleverna och personalen i skolan vill jag lyfta fram samarbetet mellan hemmen och skolan. Vi har ett gemensamt intresse i att göra våra elevers och era barns skoltid så lärorik och positiv som möjligt. Jag hoppas kunna skapa förutsättningar för att även föräldrarna ska känna sig delaktiga i det som händer i skolan. Som vuxna – både i skolvärlden och också där hemma – är det viktigt att vi signalerar en väl avvägd balans mellan kärlek och gränser till eleverna. Eleverna behöver klara och tydliga ramar för att veta vad som gäller. Lika viktigt är det att vi från vuxenhåll tydligt visar att vi vill elevernas bästa och att eleverna kan lita på oss. Jag brukar säga att man med tiden får det förtroendet man förtjänar, så även i skolan.
 
Mitt mål är att Gripsholmsskolan ska vara en skola att trivas i, dit både eleverna och lärarna gärna går varje dag, där det finns gemensamma överenskommelser som alla är måna om att följa och där det finns glädje, nyfikenhet och energi! Utan glädje når vi inga goda resultat eller hur?
 
Jag har klivit in i Gripsholmsskolan med ett långsiktigt perspektiv; inom en tidsram på tio år torde vi ha kommit en bra bit på väg med skolutveckling inom årskurserna F-9.
Varma hälsningar,
rektor Nina