Inskolning

Inskolning på Gripsholms förskola

När ditt barn ska börja på Gripsholms förskola har ni en inskolning som pågår i två veckor. Dom flesta barn som börjar hos oss har gått på en förskola tidigare och nu skall nya sociala kontakter knytas.
Under dessa två veckor får ert barn chansen att vänja sig vid att gå på sin nya förskola. Det är en stor händelse för dig och ert barn att börja på förskolan. Barnet ska vänja sig vid nya miljöer, skapa relationer till barn och pedagoger på förskolan.
Inskolningen är till för att barnet successivt ska vänja sig vid allt det nya och här har ni som vårdnadshavare en viktig roll. I vår inskolning är det ni som vårdnadshavare som ska vara den trygga basen som ert barn utgår ifrån när det bekantar sig med barn och pedagoger och upptäcker sin förskola. Om ni som förälder känner er trygga med oss och förskolan, ökar förutsättningar för att ert barn också kommer göra det.
Med lekens hjälp lär vi pedagoger känna ert barn och bygger upp en relation som måste bli så hållbar att vi sedan kan fungera som barnets hjälp och stöd när du lämnar förskolan. När man tillsammans bekantar sig med förskolans miljö och leker börjar kontakten byggas upp. Er uppgift under inskolningen är att vara aktiv tillsammans med ert barn i förskolans alla moment. Detta innebär att ni ska vara med ert barn och delta i avdelningens aktiviteter under inskolningen. Ni som vårdnadshavare deltar i vissa delar av inskolningen.

Inskolningens upplägg

De tre första dagarna är ni och ert barn på förskolan tillsammans mellan kl. 8.45 –10.00. Ni kommer under era första dagar att tilldelas en huvudansvarig pedagog som tillsammans med er som föräldrar kommer att skapa en trygg inskolning, men självklart kommer övrig personal också finnas där och bygga relation till ert barn. Det är föräldern som är tryggheten och det centrala under dessa dagar när barnet övar sig på att vara på förskolan, snarare än att lämnas där. Pedagogerna är tydliga inför varje moment som händer under dagen så att ni som föräldrar känner er trygga och säkra när ni ska lotsa ert barn i vardagsrutinerna och aktiviteterna på förskolan. Ni som föräldrar är aktiva, tar huvudansvaret över ert barn och fokuserar på det.

Dag fyra till fem är längre dagar där ert barn får ta del av förskolans lunch. Detta för att ert barn skall känna sig tryggt under alla moment på förskolan. Ni och ert barn vistas dessa dagar på förskolan mellan kl. 9.00-11.15. Vid behov anpassas tiderna efter ert barns behov.

Dag sex till tio lämnar ni ert barn på förskolan mellan kl. 9.00- 14.00. Vistelsetiderna för dessa dagar är individuella beroende på hur inskolningen har gått för ert barn. Ni måste dock kunna hämta ert barn inom ca 20 minuter om det skulle vara nödvändigt. Därefter är förmodligen inskolningen klar och barnet börjar gå sina vanliga tider på förskolan

OBS! På grund av rådande omständigheter kring Corona kommer höstens inskolning enbart ske utomhus. Inskolningens upplägg följs dock enligt ovanstående schema.

Lämning/hämtning

Det är viktigt att vara tydlig när man tar avsked och lämnar sitt barn. Barnet ska veta att du går så att det inte behöver undra vart du tog vägen. Det är lika viktigt att vara tydlig vid hemgång. Oavsett om ni hämtar barnet inne eller ute så är det efter en kort stunds överlämning, dags att gå hem. Inte för att vi vill bli av med er, utan för att rutiner, tydlighet och struktur är viktigt för ert barn, speciellt i början av barnets vistelse på förskolan.

Uppföljning

Cirka tio dagar efter att inskolningen är klar kommer vi att boka in ett samtal tillsammans med er som föräldrar där vi samtalar kring ert barns första tid på förskolan, era förväntningar och ev. frågor. Under detta samtal kommer ni även att gå genom vårt förväntansdokument, läs här.

Vi ser framemot ett gott samarbete kring ert barns lärande och utveckling. Har ni frågor angående vår inskolning så ta kontakt med vår rektor.

Personalen på Gripsholms förskola