Profilering

Profilering

Tyngdpunktsområden

Gripsholmsskolan utgår från den Svenska Läroplanen Lgr 2011

Finländska influenser

 • Balans mellan kärlek och gränser
 • Envetet arbetssätt – finsk sisu (= uthållighet, att inte ge upp)
 • Tydligt ledarskap i klassen – mentor John Steinberg 
 • Yrkesstolthet hos lärarkåren – ambition och energi
 • Högkvalitativ lärarutbildning
 • Professionell fortbildning och möjlighet till ökad lärarkompetens
 • Kontinuerlig och noggrann uppföljning och utvärdering av skolarbetet
 • Betoning på det svenska språket och främmande språk
 • Betoning på färdighetsämnen – kreativt skapande
 • Tidig kartläggning och förebyggande stödåtgärder
 • Specialundervisning ett viktigt stöd för eleverna
 • Lärarens frihet under ansvar – inspektionen sitter i läraren själv

Hälsoprofil

 • Lek, idrott och rörelse varje dag
 • Medveten motorisk träning
 • Sund självkänsla
 • Empatisk förmåga
 • Övningar i emotionell kompetens – EQ
 • Mobbningsförebyggande åtgärder – Trivsam skola
 • Kreativt skapande – ökad självkänsla
 • Utomhuspedagogik och friluftsliv
 • Expeditioner med utmanande idrottsaktiviteter
 • Personlig och välfungerande studieteknik
 • Hälsosam kost avnjuts i trevlig och lugn atmosfär
 • Sunda levnadsvanor

En-till-en

 • En dator till varje elev i åk 2–9, tillgång till datorer från f-klass
 • Samverkan mellan pedagogik och teknik – mål och mening med varje lektion
 • Att skriva sig till läsning – mentor Arne Trageton
 • E-läromedel och digital kompetens
 • Sund ergonomi och korrekt fingersättning
 • Datoretik med skolans IT-policy
 • Datorn som hjälpmedel vid skrivning av berättelser och faktatexter
 • Datorn som hjälpmedel vid befästande av färdigheter
 • Eleverna skriver egna böcker
 • Datorn som arbetsredskap för fotoredigering och filminspelning
 • Presentationsteknik med datorns hjälp

Heartware

 • Jag vill, vågar och kan. Mental träning – mentor Renata Clumska
 • Positiv inställning och attityd
 • Motivation och passion – den inre drivkraften
 • Träning ger resultat – övning och repetition
 • Målbilder – vad är mitt mål och hur når jag dit?
 • Ärlighet – mot mig själv och mina medmänniskor
 • Se möjligheter och göra det roligt
 • Våga visa mod och hantera rädslor
 • Sprida glädje och positiv energi
 • Visa tacksamhet, uppskattning och civilkurage
 • Träna uthållighet och förmåga att hantera motgångar
 • Ge arbetsro och harmoni