Krisplan

Gripsholmsskolans krisplan

– vid plötsliga olyckor, brott, självmord och dödsfall.

I skolans krisledningsgrupp ingår rektor, lärare och skolsköterska.

Rektors (eller dennes ställföreträdares) uppgift kallar krisledningsgruppen till möte.

Krisledningsgruppen kartlägger situationen:

 • Vilka har drabbats barn, lärare och övrig personal?
 • Vad är det som hänt olycka, självmord, mord eller annan händelse?
 • Hur och var skedde det hela i skolan, utanför skolan, under vilka omständigheter, vilken information har förmedlats hurudan är situationen nu?

Efter att kartläggningen gjorts besluter krisledningsgruppen om vilka åtgärder som behöver vidtas:

 • Vem sköter kontakten med de anhöriga?
 • Vem ansvarar för informationen till eleverna informationen till skolans personal?
 • Hur skall informationen ges åt elever och personal?
 • Hur informera föräldrarna vid ett föräldramöte skriftlig information?
 • Vem sköter kontakten med massmedia och myndigheter?
 • Vilka andra åtgärder bör vidtas sorgflaggning, tyst minut, samtal i klasserna symboler/ritualer i klassrummet gemensam minnesstund deltagande vid begravning?

Vid dödsfall

En grundläggande regel är att budskap om dödsfall skall förmedlas av en familjemedlem, helst en förälder. I vissa situationer kan det dock bli nödvändigt att en lärare eller annan skolpersonal måste underrätta eleven.

Följande riktlinjer kan tillämpas om en enskild elev skall underrättas om dödsfall i familjen:

 • Den person som förmedlar budskapet bör vara någon som eleven känner och har förtroende för.
 • Man bör från skolans sida försäkra sig om att informationen är korrekt. Man skall på förhand ta reda på hur och när dödsfallet ägde rum innan man meddelar barnet.
 • Samtalet bör äga rum på en ostörd plats där man kan sitta ned.
 • Budskapet skall ges på ett öppet och direkt sätt, men det skall också finnas tid för barnet att mentalt förbereda sig. Berätta för barnet att du har dåliga nyheter.
 • Efter det att budskapet förmedlats skall man sitta kvar hos eleven en stund för att ge stöd och för att ta emot eventuella reaktioner och känslor.
 • Läraren bör undvika uttryck som ”allt kommer att bli bra eller tiden läker alla sår”. Lämna inte eleven ensam utan stanna hela tiden hos honom/henne. Läraren bör följa eleven hem eller till det ställe där den övriga familjen finns.
 • Om man skall informera klassen om en kamrats eller lärares död kan man följa samma uppläggning. Man kan då komplettera med följande åtgärder:
 • Lämna utrymme för spontana kommentarer och frågor i lägre klasser kan man berätta vad döden innebär och att alla livsfunktioner upphört informera eleverna om vilka ritualer som brukar genomföras och hur de närmaste skoldagarna ser ut berätta för eleverna om vanliga reaktioner efter ett dödsfall genomför en ritual eller kort ceremoni som avslutar budskapet berätta att ni följande dag skall fortsätta att prata om det som hänt.

Principer för hur man talar med barn i kris

 • Var sensitiv, gå varsamt fram, var inte påträngande hör hur eleven vill ha det, undvik oförberett offentliggörande och säg inte ”Jag vet hur du har det”.
 • Något barn vill inte tala om det som hänt ha tålamod, hitta rätt tidpunkt, låt barnet välja samtalspartner.
 • Mobilisera vänstöd, informera om vanliga reaktioner, låt eleverna tala om hur de kan ge stöd och ge råd om hur eleverna kan hjälpa varandra.
 • Planera skolsituationen ritualer hjälper i svåra situationer rutiner är viktiga efter kriser.

Emotionell första hjälp

 • Se till att klimatet präglas av omsorg, förståelse, acceptens och stöd
 • Bidra med fakta och information om vad som har hänt, vad som kommer att ske härnäst, teoretisera inte; ge istället enkla förklaringar
 • Avsätt tid för att lyssna och stödja
 • Undvik fraser som tiden läker alla sår, jag förstår hur du känner det, det kunde ha varit värre, du ska vara glad att du lever

Reaktioner på sorg

De vanligaste reaktionerna: ångest, starka minnen, sömnrubbningar, ledsamhet, längtan, saknad, vrede, beteende som kräver uppmärksamhet skuld, självförebråelse och skam skolsvårigheter kroppsliga smärtor.

Andra eventuella reaktioner:

 • aggressivt beteende
 • undvikande av kontakt med andra
 • fantasier
 • personlighetsförändringar
 • pessimism inför framtiden
 • grubblerier över orsak och mening eventuell inverkan på utveckling och mognad

Bruk av ritualer

Ritualer gör det möjligt att uttrycka känslor direkt utan att behöva använda många ord. Ritualerna gör det overkliga verkligt och kan dessutom dämpa fantasierna. En minnesstund med anledning av en elevs eller lärares död utgör ett bra tillfälle att manifestera och uttrycka gruppens sorg. Eleverna kan samlas för att minnas olyckan på ett värdigt sätt.

En minneshögtid kan omfatta följande:

 • minnesord av skolans rektor minnesord av klassläraren
 • en tyst minut
 • en elev läser en passande dikt
 • kort andakt ( församlingens präst ) en sång eller ett musikstycke