Värdegrund

Värdegrund

Skolan utmärks av tre ledord

Hjärna – som står för tänkande, kunskap, erfarenhet och intellekt.

Hjärta – som står för personligt engagemang och drivkraft men också en medmänsklig och empatisk attityd och livssyn.

Hälsa – som står för sunda levnadsvanor  och ett positivt förhållningssätt till omvärlden.

Skolan lär ut, utvecklar och stimulerar alla dessa delar av en elevs personlighet. Gripsholmsskolan vill ge eleverna alla möjligheter att utvecklas till självständiga, reflekterande individer med social kompetens, väl förberedda för livet och senare studier. Vidare är förmåga till inlevelse, etiska ställningstaganden och empati grundläggande i kommunikation med andra människor något vi alltid jobbar aktivt med.

Våra tre ledord innefattar Hjärta som står för personligt engagemang och drivkraft men också ett medmänskligt och empatiskt förhållningssätt.

De normer och förhållningssätt som vi förväntar oss av varandra i samhället skall också råda i skolan. Skolan utgör barnens arbetsplats likväl som de vuxnas varför ömsesidig respekt för olikheter och åsikter och samarbete skall uppmuntras mellan vuxna och barn. Gripsholmsskolans värdegrund överensstämmer med skollagen, med FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna samt Barnkonventionen. Skolan ska behandla alla lika och ingen diskriminering får förekomma. Oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder ska eleven känna sig trygg i att han/hon får en likvärdig utbildning. För att förebygga mobbning och negativa normer och för att ge alla barn möjlighet att utveckla sin egen personlighet arbetar vi hela tiden aktivt med värdegrundsfrågor. Vi fostrar främst våra elever genom att vara goda förebilder och genom vårt förhållningssätt lägger vi grunden till positivt lärande och utveckling. Arbetet med att skapa ansvarskännande, tänkande elever ligger således både på skolans och hemmets ansvar.

Lokalerna, närmiljön och personalen gör att vi kan erbjuda en förhållandevis liten, trygg skola med stora möjligheter att skapa en stimulerande miljö för både barn och vuxna. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling som bl.a ska förhindra och hantera mobbning ska vara väl förankrad hos all personal; vi agerar omedelbart då problem uppstår. För att eleverna redan från start ska känna trygghet med vuxna samarbetar lärare, förskoleklasslärare och fritidspedagoger nära varandra. Man planerar tillsammans så att skoldagen blir så överblickbar som möjligt. Detta ger ett helhetsperspektiv för barn, föräldrar och personal och skapar en gemensam värdegrund för regler och förhållningssätt.

Vi visar varandra respekt och empati genom att

 • Vi tar oss tid, lyssnar aktivt och ser alla.
 • Vi hälsar på varandra och tilltalar varandra på ett trevligt sätt och helst med namn.
 • Vi bejakar alla känslor, men tillåter inte någon att slå, skada eller säga dumma saker.
 • Vi tar allas åsikter på allvar, uppmuntrar oliktänkande och bemöter alla med respekt, även om vi inte håller med.
 • Vi har positiva förväntningar på alla.
 • Vi uppmuntrar varandra och tar tillvara alla tillfällen till att berömma.
 • Vi ber om förlåtelse/ursäkt när vi gjort fel.
 • Vi följer regeln: – Jag är mot andra, som jag vill att andra skall vara mot mig.
 • Vi kommer i tid.
 • Vi följer gemensamma uppsatta regler och överenskommelser.
 • Vi är tydliga och står vid vårt ord.

Vi skapar trygghet genom

 • Ett tillåtande klimat.
 • Att alltid visa att ”Jag tycker om dig, även om jag inte tycker om det du gjort nu.”
 • Att vi visar att alla duger även om man misslyckas ibland.
 • Att barnen lär känna och kan vända sig till alla vuxna på skolan.
 • Fasta rutiner, gemensamma regler och kontinuitet.
 • Att vara tydliga i vad som gäller.
 • God framförhållning för att undvika stress.
 • Att alla ska känna att de har möjlighet att påverka sin situation.
 • Fadderverksamhet.
 • Väl fungerande mobbnings- och elevvårdsteam.
 • Samverkan med hemmen i en öppen dialog.