Anmälan / avanmälan & regler

Anmälan och avanmälan

Fyll i denna blankett och lämna in till Katarina på kansliet eller posta den till:

Gripsholmsskolan
Box 5
647 21 Mariefred

Observera att kommunen har två månaders uppsägningstid av fritidsplatser.

Regler

Gripsholmsskolan följer kommunens regler gällande fritidshem, se nedan. Fritidshem innefattar all tid ditt barn är i behov av omsorg då det inte är skoltid, alltså Morris och Eftis.

Rätt till placering i fritidshem 

Elever som går i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola och har behov av fritidshem, har rätt till plats på den skolenhet som eleven är placerad på om denna skolenhet också har ett fritidshem, och om de i övrigt uppfyller kraven för rätt till plats i fritidshemmet enligt skollagen. Om den skolenhet som eleven är placerad vid inte erbjuder fritidshem ska eleven erbjudas fritidshem med utgångspunkt i närheten till elevens skolenhet (SkolL 14 kap 3-4 och 10 §§).

Arbete/ studier/ annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd 

Barnet har rätt att vistas i verksamheten medan vårdnadshavare arbetar eller studerar och under restiden till och från sysselsättningen. Vid arbete eller studier är det arbetstidens eller studietidens förläggning som styr vistelsetiden. Vårdnadshavare ska kunna styrka sitt behov av barnomsorg med underlag som styrker sysselsättningen.

 Arbetslös/arbetssökande/föräldraledig

Om vårdnadshavare med barn i fritidshem blir arbetslös eller föräldraledig ska platsen genast sägas upp. Barnet behåller sin plats under uppsägningstiden, det vill säga två månader.

Kommunens dokument

Avgifter och regler

Riktlinjer för placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i Strängnäs kommun