Kontakt Skolhälsovården

Skolhälsovården

    

Skolläkare & skolsköterska

Skolsköterska Marianne Wilander kommer att vara på plats på torsdagar kl. 8-12. Marianne nås på marionkonsult@live.se
Skolläkaren Anders Nilsson kontaktas via skolsköterskan eller rektor Nina nina@gripsholmsskolan.se

 

Gripsholmsskolans  kuratorer

Vi har två kuratorer på Gripsholmsskolan, Maria Zinovjev-Altebo och Ida Häggdahl. Maria eller Ida träffas enligt överenskommelse. De nås via skolans elevvårdsteam genom rektor Nina nina@gripsholmsskolan.se eller kontaktas direkt.

Maria kontaktas via maria.zinovjev-altebo@gripsholmsskolan.se eller via tel 070 1819051 (telefontid måndagar, onsdagar, torsdagar & fredagar kl 8.00-16.00).

Ida kontaktas via ida.haggdahl@gripsholmsskolan.se eller via tel 070-100 90 68.

 

Gripsholmsskolans psykolog

Anna Michanek ska ha ett övergripande ansvar med att bidra till det psykologiska perspektivet till oss i organisationen på Gripsholmsskolan.
Anna konsulterar oss i det hälsofrämjandet och förebyggande arbetet på skolan.
Anna kommer inte att arbeta enskilt med eleverna på Gripsholmsskolan.

 

Kontakt till socialtjänsten

Telefonnummer: 0152-299 95

Telefontid kl 08-09, övrig tid telefonsvarare.

 

Logoped på Gripsholmsskolan

Gripsholmsskolans logoped Linda Sundell jobbar med stödinsatser i form av språkstimulans och träning. De individuella insatserna berör i första hand uttals- och artikulationssvårigheter, fonologi och språklig medvetenhet. Utöver detta kan logopeden,beroende på arbetsbelastning,  hjälpa elever som har svårigheter med något av följande:

– Språkförståelse – t.ex. svårt att följa instruktioner.

– Ordförråd: t.ex. ordfinnandesvårigheter, bristande ordförråd (både aktivt och passivt.

– Berättande: svårigheter med att berätta sammanhängande och begripligt.

– Grammatik: t.ex. bygga meningar, ordföljd, böjningar.

– Pragmatik: svårigheter med samtalsregler.
Dyslexiutredning utförs i regel av landstingets logopeder.

Utöver detta har logopeden i uppdrag att stödja skolans pedagoger genom konsultation och handledning i ärenden kring tal, språk, läs- och skrivsvårigheter och extra anpassningar. Logopeden erbjuder kompetensutveckling inom dessa områden i form av fortbildningsinsatser till skolans personal.

Logopeden har samma tystnadsplikt och följer samma sekretessregler som annan hälso- och sjukvårdspersonal samt övrig personal på skolan. Samtycke krävs av vårdnadshavare innan logopediska insatser sätts in.

Om ni har frågor eller vill konsultera logopeden kring enskilda elever nås hon lättast via mail: linda.sundell@gripsholmsskolan.se

 Telefontid fredagar kl. 9.00-15.00

Telefonnummer:070-181 90 58